ÁSZF

 

Általános Szerződési Feltételek

 

1. Általános szabályok:

1.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” - a továbbiakban: ÁSZF - szabályozza a szolgáltató által 8600 Siófok, Beszédes József sétány 71/B. alatt üzemeltetett apartmanok igénybevételének feltételeit.

 

1.2. Egyedi feltételek nem képezik részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki speciális, vagy egyedi megállapodások megkötését utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, utazásszervezőkkel, vagy más olyan személyekkel, akik a szolgáltató szolgáltatásai értékesítése érdekében a szolgáltatóval hosszabb távon együttműködnek.

 

2. A szerződő felek:

2.1. A szolgáltató:      Filiszár Edit

Lakcím:                       1142 Budapest, Csáktornya utca 9.
Adószáma:                 55755724-1-42

Bankszámlaszám:       18400010 -03613260-31000014

Levelezési cím:           1142 Budapest, Csáktornya utca 9.

e-mail:                         info@apartmansiofokon.hu 

Telefon:                      + 36 30 7192249

 

2.2. Vendég: A szolgáltató szolgáltatásait megrendelő igénybe vevő természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Szerződő fél az a természetes személy is, aki a szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást megrendelő és/vagy igénybe vevő a továbbiakban együttesen: Vendég.

2.3. A szolgáltató és a vendég a - feltételek teljesülése esetén - a szolgáltatási megállapodás szerződő feleivé válnak - a továbbiakban együttesen: szerződő felek.

2.4. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Amennyiben a Vendég a szállásfoglaláshoz közvetítőt vesz igénybe és a foglalás visszaigazolásra került, a Szolgáltató és a Vendég közötti szerződés ez esetben az ÁSZF 3.4 pontja alapján jön létre
Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

 

3. A szolgáltatási szerződés létrejötte, a foglalás menete, a foglalás módosítása:

3.1. Az apartmansiofokon.hu oldalon bemutatott apartmanok foglalása a weboldalon keresztül vagy emailben történhet a Foglalási Feltételekben rögzítettek szerint.

3.2. A szolgáltatási szerződés létrejöttének feltétele a Vendég által leadott megrendelés - foglalás – amelyre a szolgáltató írásbeli visszaigazolást küld. A megrendelés, vagy a megrendelés módosítás szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem keletkeztet szerződéses kötelmet.

3.3. A szolgáltató által írásban megküldött visszaigazolás tartalmazza a szolgáltatás tárgyát, helyét, időtartamát és árát, valamint a foglalás véglegesítéséhez szükséges, a teljes szállásköltség megfizetésére vonatkozó feltételeket.

3.4. A szolgáltatási szerződés a szolgáltatási díj 40 %-ának megfizetését követően jön létre, és így írásban megkötött szerződésnek minősül, és egyben a szerződő felek részéről az ÁSZF és részét képező foglalási és lemondási feltételek elfogadását jelenti.

3.5. Amennyiben a szolgáltató által a foglaláskor kért 40 %-os előleg nem kerül megfizetésre, a foglalás törlésre kerül, és a felek között a szolgáltatási szerződés nem jön létre.  

 

3.6. A már létrejött szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges. Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére, vagy a létszám módosítására csak szolgáltató szabad kapacitásának függvényében van lehetőség.

3.7. A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól.

3.8. A Vendég a szolgáltatás meghosszabbítására csak akkor jogosult, ha ehhez a szolgáltató legkésőbb a határozott időtartam lejártát megelőző napon írásban hozzájárul.

 

4. Lemondási feltételek 
4.1. A Megrendelő díjmentesen a szolgáltatást az érkezés előtti 7. napig mondhatja le.

4.2. Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg (írásos lemondás nem érkezik), a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű megfizetett előleg teljes összegét kötbérként érvényesíti. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap 10:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

4.3. Lemondási díj az érkezés előtt 7 napon belüli lemondás vagy no-show esetén a megrendelt szolgáltatások 100 %-a fizetendő kötbér címén.

4.4. Az írásos lemondásnak a megjelölt időpontig a szolgáltatóhoz meg kell érkeznie.

4.5. Abban az esetben, ha a Vendég megkezdi a szolgáltatás igénybevételét, de a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a szolgáltatást a határozott időtartam elteltéig nem kívánja igénybe venni, akkor is köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét a szolgáltató részére megfizetni, a szolgáltató pedig jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékére.

4.6. A Vendég által a határozott időtartam lejárta előtt elhagyott szobát a szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

 

5. Az elszállásolás kezdete és vége, bejelentkezés és kijelentkezés (check-in; checkout)

5.1. A Vendégnek joga van a bérelt helyiségeket a megállapodás szerinti nap 14.00 órától elfoglalni. 

5.2. A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. Az apartmanokban bejelentés nélkül senki sem lakhat.

5.3. Amennyiben a Vendég az érkezési napon nem jelenik meg (no-show) az apartman(ok) legkésőbb a következő nap 10.00 óráig lefoglalva marad (maradnak). 

5.4. A Vendégnek az apartmant az elutazási nap 10.00 óráig el kell hagynia.

5.5. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja az apartmant, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett apartmant a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

5.6. Amennyiben a Vendég az apartmant a bejel